tips step1
选购物业时可向
银行作口头估价
tips step2
签订临时
买卖合约
tips step3
向银行申请
按揭贷款
tips step4
向银行提供临时买卖合约、
身份证明文件及入息证明等
tips step5
银行就有关
按揭进行批核
tips step6
银行安排律师准备
按揭契给客户签署
tips step7
律师安排向银行提取
贷款以完成交易