tips step1
選購物業時可向
銀行作口頭估價
tips step2
簽訂臨時
買賣合約
tips step3
向銀行申請
按揭貸款
tips step4
向銀行提供臨時買賣合約、
身份證明文件及入息證明等
tips step5
銀行就有關
按揭進行批核
tips step6
銀行安排律師準備
按揭契給客戶簽署

tips step7
律師安排向銀行
提取貸款以完成交易